Im Detail: Hamburg

Hamburg – German Landmark Series 13/17